Обособена позиция № 1: Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция № 2: Консерви, захарни изделия и други хранителни стоки

Обособена позиция № 3: Месо, месни произведения, риба и рибни продукти

Обособена позиция № 4: Мляко, млечни произведения и яйца

Обособена позиция № 5: Плодове и зеленчуци

 

ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 20, АЛ. 2, Т. 2 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 176-181 ОТ ЗОП

 

Решение за откриване на процедура [Дата на публикуване - 30 май 2018 г.]

 Обявление за поръчка [Дата на публикуване - 30 май 2018 г.]

Документация за участие [Дата на публикуване - 30 май 2018 г.]

 Образци [Дата на публикуване - 30 май 2018 г.]

 Образци за участие [Дата на публикуване - 30 май 2018 г.]

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация [Дата на публикуване - 01 юни 2018 г.]

Протокол № 1 [Дата на публикуване - 27 август 2018 г.]

Съобщение на осн.чл.57, ал.3 от ППЗОП [Дата на публикуване - 13 септември 2018 г.]

Протокол № 2 [Дата на публикуване - 25 септември 2018 г.]

Протокол № 3 [Дата на публикуване - 25 септември 2018 г.]

Решение № 136/25.09.2018 г. за определяне на изпълнител [Дата на публикуване - 25 септември 2018 г.]

Обявление за възложена поръчка [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]

Договор 15 от 06.11.2018 г. [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]

Договор 16 от 06.11.2018 г. [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]

Договор 17 от 06.11.2018 г. [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]

Договор 18 от 06.11.2018 г. [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]

Договор 19 от 06.11.2018 г. [Дата на публикуване - 16 ноември 2018 г.]
___________________________________________________________________________________________________
Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00340-2018-0015