Обявление приключил Договор №8/27.04.2015 г.  [Дата на публикуване - 15 май 2018 г.]

Обявление приключил Договор №7/27.04.2015 г.  [Дата на публикуване - 15 май 2018 г.]

Обявление приключил Договор №6/22.04.2015 г.  [Дата на публикуване - 15 май 2018 г.]

Обявление приключил Договор №5/20.04.2015 г.  [Дата на публикуване - 15 май 2018 г.]

Обявление приключил Договор №4/20.04.2015 г.  [Дата на публикуване - 15 май 2018 г.]


Информация за сключен договор [Дата на публикуване - 18 май 2015 г.]

ДОГОВОР № 8/27.04.2015 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

ДОГОВОР № 7/27.04.2015 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

ДОГОВОР № 6/22.04.2015 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

ДОГОВОР № 5/22.04.2015 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

ДОГОВОР № 4/20.04.2015 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

Информация за освобождаване на гаранции за участие при процедура от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет " Доставка на хранителни продукти за нуждите на Дом за стари хора, гр. Угърчин", открита с Решение № 162/22.12.2014 г. [Дата на публикуване - 15 май 2015 г.]

Писмо освобождаване на гаранции 20.03.2015 г. [Дата на публикуване - 20 март 2015 г.]

Гаранции за участие - освобождаване. [Дата на публикуване - 20 март 2015 г.]

Протокол № 3 [Дата на публикуване - 04 март 2015 г., час: 15:29:21]

Протокол № 2 [Дата на публикуване - 04 март 2015 г., час: 15:26:11]

Решение за класиране - обществена поръчка [Дата на публикуване - 04 март 2015 г., час: 15:20:39]

Информация за освобождаване на парична гаранция за изпълнение по договор „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСХ” – гр.Угърчин, по обществена поръчка № 123/20.12.2013 г. [Дата на публикуване - 20 февруари 2015 г.]

Информация за приключване/прекратяване на договор №7/05.02.2014г- Доставка на месо и месни продукти, риба и рибни продукти и договор № 8/05.02.2014 г- „Доставка на захар и захарни изделия,варива, пакетирани стокии и подправки. Други хранителни и нехранителни стоки„ по обществена поръчка № 123/20.12.2013г. [Дата на публикуване - 20 февруари 2015 г.]

Съобщение - Отваряне на ценовите оферти [Дата на публикуване - 13 февруари 2015 г., час: 09:48:27]

Протокол № 1 от заседание на комисията със Заповед №15/23.01.2015 г. на Управителя на  Дом за стари хора в открита процедура по чл. 14,ал. 3 от ЗОП с предмет: Доставка на хранителни стоки за нуждите на Дом за стари хора, гр. Угърчин. [Дата на публикуване - 05 февруари 2015 г., час: 16:40:23]

Разяснение по постъпило запитване [Дата на публикуване - 15 януари 2015 г., час: 12:45:07]

Информация за освобождаване на парична гаранция за изпълнение по договор „Доставка на хранителни продукти ДСХ” – гр.Угърчин. [Дата на публикуване - 23 декември 2014 г.]

Обявление обществена поръчка  [Дата на публикуване - 22 декември 2014 г., час: 19:31:58]

Решение  [Дата на публикуване - 22 декември 2014 г., час: 19:34:02]

 Документация за участие [Дата на публикуване - 22 декември 2014 г., час: 19:37:21]

Приложение /Образец 13/ [Дата на публикуване - 22 декември 2014 г., час: 19:44:33]
___________________________________________________________________________________________________
Решението на Възложителя за откриване на процедурата е публикувано на интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки с Уникален номер в регистъра на АОП: 00340-2014-0011.